dr med Paweł Latacz

  • Po zakończeniu studiów, pracował początkowo w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej, zajmując się leczeniem chorych z białaczkami, nowotworami krwi oraz transplantacją szpiku. Od roku 2001 rozpoczął pracę na oddziale kardiologicznym w Klinice Choroby Wieńcowej, oraz w Zakładzie Hemodynamiki w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. W kolejnych latach współpracował z różnymi ośrodkami kardiologicznymi – były to ośrodki w województwie śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i opolskim. Początkowo wykonywał zabiegi w zakresie tętnic wieńcowych, następnie w kolejnych latach, zaczął wykonywać zabiegi w obrębie tętnic szyjnych, później w zakresie tętnic kończyn dolnych i górnych i tętnic trzewnych.
  • Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicy, podnosząc swoje kwalifikacje.
  • Od 2014 roku rozpoczął pracę w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
  • Po nawiązaniu współpracy z Kliniką Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczął wykonywać zabiegi u chorych ze zmianami w tętnicach dogłowowych, także w odcinkach wewnątrzczaszkowych. Od 2 lat, we współpracy z Zakładem Radiologii, zaczął wykonywać unikalne w skali kraju zabiegu endowaskularnego leczenia zatorowości płucnej, w tym jako pierwszy w kraju skutecznego zastosowania systemu AngioJet, oraz systemów trombektomii mechanicznej w chorobach tętnic trzewnych.
  • Obecnie zajmuje się głównie leczeniem chorych ze zmianami w tętnicach szyjnych, wykonywaniem złożonych zabiegów angioplastyk tętnic kończyn dolnych, trzewnych z wykorzystaniem systemów trombektomii i aterektomii, oraz leczeniem zatorowości płucnej.
  • Do chwili obecnej wykonał ponad 10 tysięcy zabiegów endowaskularnych, obejmujących tętnice szyjne (także w odcinkach wewnątrzczaszkowych), tętnice kończyn górnych i dolnych, aorty i tętnic trzewnych.
  • Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii.
  • Posiada tytuł doktora medycyny, uzyskany na postawie dysertacji pt tytułem: „Porównanie skuteczności leczenia farmakologicznego lub przezskórnej angioplastyki wieńcowej u chorych z granicznymi zmianami w tętnicach wieńcowych”.
  • Jest autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych.